#நம் வேட்பாளர்களை அறிவோம்!
#Know Your Candidate!

உங்கள் தொகுதி வேட்பாளர், கட்சி, சின்னம், சுயவிவரம், வருமானம், சொத்து விவரங்கள், குற்றப்பின்னணி, வழக்கு விவரங்கள். இவை அனைத்தும் ஒரே நொடியில் உங்கள் கைகளில்.

To Know Your Constituency, Candidate, Political Party, Symbol, Personal Details, Income, Assets, Criminality, Cases all in your hands in a second.

#Make an informed decision!
#விவரம் அறிந்து முடிவு செய்!